Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso/ Trung tâm nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí (RPC). Quyển 5: Cây Xoài. - H.: Lao động xã hội, 2006

Cây xoài

 Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso/ Trung tâm nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí (RPC). Quyển 5: Cây Xoài. - H.: Lao động xã hội, 2006

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xoài theo tiêu chuẩn iso

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-27 11:00:00

Trang liên kết