Hướng dẫn trồng cây trong trang trại vải, nhãn, xoài/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.

Cây xoài

 Hướng dẫn trồng cây trong trang trại vải, nhãn, xoài/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2005

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây trong trang trại như vải, nhãn, xoài

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-27 11:07:00

Trang liên kết