Cây nhãn kỹ thuật trồng và chăm sóc/ Trần Thế Tục.

Cây nhãn

 Cây nhãn kỹ thuật trồng và chăm sóc/ Trần Thế Tục. - H.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Tài liệu viết về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn để đạt năng suất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-11-28 10:18:00

Trang liên kết