Bảo quản - Chế biến và những giải pháp phát triển ổn định cây vải, nhãn/ Nguyễn Mạnh Dũng.

Cây nhãn

 Bảo quản - Chế biến và những giải pháp phát triển ổn định cây vải, nhãn/ Nguyễn Mạnh Dũng. - H.: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Kỹ thuật, phương pháp bảo quản, chế biến sản phẩm từ cây nhãn và những giải pháp phát triển ổn định cây vải, nhãn đối với thị trường hiện nay

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-28 10:21:00

Trang liên kết