Hướng dẫn trồng cây trong trang trại vải, nhãn, xoài/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2005

Cây nhãn

 Hướng dẫn trồng cây trong trang trại vải, nhãn, xoài/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2005

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch trong trang trại nhãn, vải, xoài cho năng xuất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-28 10:23:00

Trang liên kết