I. CHỨC NĂNG

- Thu thập, tổ chức lưu trữ các tài liệu, các sản phẩm thông tin. Phổ biến và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, người đọc trong và ngoài trường. Đồng thời cung cấp các dịch vụ thông tin Thư viện, hỗ trợ bạn đọc và các sản phẩm văn hóa của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ

Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

- Bổ sung, phát triển nguồn thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác quản lí và tổ chức thư viện. Ưu tiên phát triển thư viện điện tử với các tài liệu, bài giảng điện tử cho sinh viên.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

- Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức bảo quản và lưu trữ vốn tài liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Định kỳ kiểm kê vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.